ARKETİPSEL RÜYA SEMBOLOJİSİ ATÖLYESİ

ARKETİPSEL RÜYA SEMBOLOJİSİ ATÖLYESİ

“Her birimizde yüzünü bilmediğimiz bir yabancı vardır. Bizimle düşler aracılığıyla konuşur ve bize kendisinin tanıdığımız bizden ne denli farklı olduğunu gösterir.”

                                                                                                   Carl Gustav Jung


Atölyede Yer Verilen Konular

  • Carl Gustav Jung'un Arketip Teorisi: Arketip kavramı, arketiplerin insan psikolojisine etkileri ve rüyalarla ilişkisi ele alınacaktır.
  • Rüyaların Temel Özellikleri: Rüyaların doğası, sembollerin rüyalardaki rolü ve rüyaların içsel dünyamızı nasıl yansıttığına dair temel bilgilere yer verilecektir.
  • Sembolizm ve Mitoloji: Sembollerin nasıl işlediği, mitler ve efsanelerle nasıl bağlantılı olduğu üzerine odaklanarak, mitlerin ve mitolojik sembollerin rüyalarda nasıl yansıdıkları aktarılacaktır.
  • Arketipler ve Rüyalar: Carl Gustav Jung’un tanımladığı farklı arketipler (persona, gölge, anima-animus, anne, baba, çocuk, kahraman, bilge, kendilik vs.) hakkında bilgiler ve bu arketiplerin rüyalarda nasıl belirebileceği aktarılacaktır.
  • Arketipsel Rüya Analizi Teknikleri: Rüyaları arketipsel bir zeminde anlamlandırmak için kullanılabilecek analiz yöntemleri, sembol tespiti ve sembollerin kişisel anlamlarını çözümleme teknikleri aktarılacaktır
  • Bilinçdışı ve Rüyalar İlişkisi: Bilinçdışının rüyalardaki rolü, bilinçdışı içeriklerin sembollerle nasıl ifade edilebileceği ve rüyaların kişisel büyüme ve farkındalık gelişimi üzerindeki etkileri üzerine bir bölüm.
  • Arketipsel Temaları Tanıma: Farklı arketipler ve onların sembolik temalarını tanıma pratiği. Örnek rüyaları inceleyerek arketip ve sembol analizi yapma çalışmaları.
  • Rüya Günlüğü Tutma: Katılımcıların günlük olarak rüyalarını kaydetmelerini ve bu rüyaları zaman içinde arketipsel bir zeminde nasıl analiz edebileceklerini öğrenmelerini sağlayacak paylaşımlar yapılacaktır.
  • Kişisel Anlam ve Büyüme: Rüyaların kişisel yaşam, duygusal durum, büyüme ve bireyleşme üzerindeki etkilerini anlatılacak. Rüyaları arketipsel derinliğini kullanarak kendini daha iyi anlama ve gelişme sürecine nasıl katkıda bulunabileceğimiz üzerine odaklanılacaktır.


Çalışmanın Amacı

Carl Gustav Jung’un Analitik Psikoloji Kuramını temel alarak katılımcıların; arketipsel bir bakış açısı geliştirerek rüyalar üzerinden kendilerini tanımaları, ilişkilerini ve yaşamı anlamlandırmaları, ruhsal büyüme ve bireyleşme (kendini gerçekleştirme) konularında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca bu atölye kapsamında yapılacak pratik arketipsel rüya analizi uygulamaları ile katılımcıların arketipsel rüya analizi tekniklerini daha iyi tanımaları hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir?

Online olarak gerçekleşecek bu çalışmaya, Carl Gustav Jung’un Analitik Psikoloji kuramına, arketiplere ve rüyaların arketipsel gizemine ilgi duyup kendini ve insanı tanıma, gölge yanlarını keşfetme ve yaşamına anlam katma çabası içinde olan herkes katılabilir.